Message from Date ✓ᴴᵃᵐᵐᵉʳᴮʳᵒᵗʰᵉʳ™ in Vibrant Diversity #general


2017-03-13 01:36:02 UTC  

reposting this cuz ts great

2017-03-13 01:36:05 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659250114527233/Marilyn-marilyn-monroe-33568907-500-455.jpg

2017-03-13 01:36:10 UTC  

not even one spic cop

2017-03-13 01:36:13 UTC  

love that

2017-03-13 01:36:18 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659305676341248/IJDcyKK.jpg

2017-03-13 01:36:36 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659379374456832/k_gf.jpg

2017-03-13 01:36:52 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659449457344512/2Q.png

2017-03-13 01:37:14 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659538640830466/1446207617991-0.jpg

2017-03-13 01:37:48 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659680437403648/1432492313468.gif

2017-03-13 01:38:11 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659778122743818/natalia_111.jpg

2017-03-13 01:38:19 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659811723444235/FB_IMG_1489346526982.jpg

2017-03-13 01:38:38 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659892921106433/3064b94028f5868a9b6ca19c86210807a77d8c03016a1fcf60e5a1afd2dcb0de.jpg

2017-03-13 01:38:53 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290659955474956288/17098718_1769723530011802_6957129275603125483_n.jpg

2017-03-13 01:39:19 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660064396836864/1446249693890.jpg

2017-03-13 01:39:55 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660213885894657/1444120954515.jpg

2017-03-13 01:40:13 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660290431942656/Wje7Tr7.jpg

2017-03-13 01:40:28 UTC  

I'm disappointed in the lack of wheat fields

2017-03-13 01:40:38 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660396497371136/1459669163139.jpg

did somebody say nationalist women??

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660507168538624/Z.png

2017-03-13 01:41:08 UTC  

scuzzi

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660520330002432/black_italian.jpg

2017-03-13 01:41:08 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660521194291200/1700f6668f9bba6240af3604dd8f6fbd97f977f7a6af2c1c97854616810ff19e.jpg

2017-03-13 01:41:39 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660651255332864/Fornarina.jpg

2017-03-13 01:41:44 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660674428731392/1449623378316-0.jpg

2017-03-13 01:42:38 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290660899843211265/1449663779660.jpg

2017-03-13 01:43:20 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290661076545044490/GnlIk1g.png

2017-03-13 01:44:25 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290661346998222848/1457876841060.jpg

2017-03-13 01:44:53 UTC  

I'm dating this girl. Ignore the necklace.

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290661463453073408/15622518_1631666823802116_604916698422094134_n.jpg

2017-03-13 01:44:56 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290661478044794890/1449615388574-3.jpg

2017-03-13 01:45:17 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290661564032483328/1441562640420.gif

2017-03-13 01:45:31 UTC  

Y'all can't handle a real Lass

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290661624988303360/9k.png

2017-03-13 01:45:59 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290661742726610944/1449655355654.png

2017-03-13 01:48:15 UTC  

@SLUG2_ doxxed

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290662311595868160/treudeu.jpg

2017-03-13 01:48:39 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290662412225347595/image_1.jpg

2017-03-13 01:49:01 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290662503908900864/image.jpg

2017-03-13 01:49:30 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290662624839073792/gymnast.gif

2017-03-13 01:49:56 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/274262571367006208/290662736210427904/maxresdefault.png