Message from @Joseph

Discord ID: 539648924483584002


2019-01-29 03:31:11 UTC

WUH YAL KNO BOU REAL LUH

2019-01-29 03:31:16 UTC

WUH YAL KNO

2019-01-29 03:31:19 UTC

Ha

2019-01-29 03:31:21 UTC

i

2019-01-29 03:31:21 UTC

Fuck you

2019-01-29 03:31:24 UTC

Loool

2019-01-29 03:31:24 UTC

fuck u

2019-01-29 03:31:26 UTC

Speak nigga

2019-01-29 03:31:35 UTC

U sound black so i wont talk to u

2019-01-29 03:31:37 UTC

Jk

2019-01-29 03:31:39 UTC

OMG

2019-01-29 03:31:41 UTC

2019-01-29 03:31:43 UTC

This chat dead as hell

2019-01-29 03:31:47 UTC

ur mom

2019-01-29 03:31:50 UTC

@Cukie nigger

2019-01-29 03:31:59 UTC

Joseph get ya ugly ass outta here

2019-01-29 03:32:05 UTC

😮

2019-01-29 03:32:05 UTC

Fucking 10 year old

2019-01-29 03:32:06 UTC

@Cukie babooj

2019-01-29 03:32:09 UTC

Lmao

2019-01-29 03:32:09 UTC

Baboon

2019-01-29 03:32:10 UTC

OMG

2019-01-29 03:32:14 UTC

Lol this nigga

2019-01-29 03:32:20 UTC

Nigga Joseph you have no friends

2019-01-29 03:32:24 UTC

Ur fat nigga

2019-01-29 03:32:31 UTC

Sep av this bald fuck @SepTheDepp

2019-01-29 03:32:35 UTC

bro

2019-01-29 03:32:43 UTC

BRO

2019-01-29 03:32:44 UTC

BRO

2019-01-29 03:32:46 UTC

VRO

2019-01-29 03:32:48 UTC

VROOOOOOOO

2019-01-29 03:32:51 UTC

@av luv u

2019-01-29 03:33:01 UTC

cunt is minez WTF

2019-01-29 03:33:07 UTC

Joseph ugly ass nigga

2019-01-29 03:33:12 UTC

i

2019-01-29 03:33:22 UTC

😮

2019-01-29 03:33:23 UTC

😮

2019-01-29 03:33:25 UTC

Nigga he be looking like a lunch lady hell naww

2019-01-29 03:33:25 UTC

GG @Cukie, you just advanced to level 4!

2019-01-29 03:33:35 UTC

@Joseph#1152

2019-01-29 03:33:38 UTC

Ban