Message from @erebus

Discord ID: 539648741771182080


2019-01-29 03:30:28 UTC

Nigga u earraped

2019-01-29 03:30:29 UTC

i-

2019-01-29 03:30:30 UTC

Fuck off

2019-01-29 03:30:31 UTC

i

2019-01-29 03:30:38 UTC

@Joseph naw your turn

2019-01-29 03:30:44 UTC

<:cmonBrug:494982864916709386>

2019-01-29 03:30:52 UTC

lil uzi gay

2019-01-29 03:30:54 UTC

Nigga what are you 10

2019-01-29 03:30:57 UTC

@av luv u

2019-01-29 03:31:00 UTC
2019-01-29 03:31:02 UTC

Niggaa I'm high asf

2019-01-29 03:31:02 UTC

Lol

2019-01-29 03:31:04 UTC

luh u too

2019-01-29 03:31:11 UTC

WUH YAL KNO BOU REAL LUH

2019-01-29 03:31:16 UTC

WUH YAL KNO

2019-01-29 03:31:19 UTC

Ha

2019-01-29 03:31:21 UTC

i

2019-01-29 03:31:21 UTC

Fuck you

2019-01-29 03:31:24 UTC

Loool

2019-01-29 03:31:24 UTC

fuck u

2019-01-29 03:31:26 UTC

Speak nigga

2019-01-29 03:31:35 UTC

U sound black so i wont talk to u

2019-01-29 03:31:37 UTC

Jk

2019-01-29 03:31:39 UTC

OMG

2019-01-29 03:31:41 UTC

2019-01-29 03:31:43 UTC

This chat dead as hell

2019-01-29 03:31:47 UTC

ur mom

2019-01-29 03:31:50 UTC

@Cukie nigger

2019-01-29 03:31:59 UTC

Joseph get ya ugly ass outta here

2019-01-29 03:32:05 UTC

😮

2019-01-29 03:32:05 UTC

Fucking 10 year old

2019-01-29 03:32:06 UTC

@Cukie babooj

2019-01-29 03:32:09 UTC

Lmao

2019-01-29 03:32:09 UTC

Baboon

2019-01-29 03:32:10 UTC

OMG

2019-01-29 03:32:14 UTC

Lol this nigga

2019-01-29 03:32:20 UTC

Nigga Joseph you have no friends

2019-01-29 03:32:24 UTC

Ur fat nigga

2019-01-29 03:32:31 UTC

Sep av this bald fuck @SepTheDepp

2019-01-29 03:32:35 UTC

bro

2019-01-29 03:32:43 UTC

BRO