Message from @B0rGs1o54

Discord ID: 546075536888168513


2019-02-09 23:20:00 UTC  

bruh

2019-02-10 01:06:08 UTC  

Epic

2019-02-10 01:07:08 UTC  

wilbber is dead

2019-02-10 03:25:06 UTC  

wibber is black

2019-02-10 08:12:52 UTC  

yes

2019-02-13 13:02:59 UTC  

sub to pewdiepie

2019-02-13 20:13:22 UTC  

yeeeeessssss

2019-02-13 21:13:51 UTC  

Pewdirpie

2019-02-14 06:10:44 UTC  

lol

2019-02-14 07:12:09 UTC  

Bruh this news is important

2019-02-14 07:12:21 UTC  

I got a new headset 😎

2019-02-14 07:14:06 UTC  
2019-02-15 19:18:19 UTC  

v

2019-02-15 19:18:21 UTC  

v

2019-02-15 19:18:22 UTC  

v

2019-02-15 19:18:28 UTC  

v

2019-02-15 19:19:18 UTC  

v

2019-02-15 19:19:21 UTC  

v

2019-02-15 19:19:22 UTC  

v

2019-02-15 21:09:13 UTC  

Stop being gay @Deleted User

2019-02-15 21:10:41 UTC  

i agree

2019-02-15 21:16:03 UTC  

NO

2019-02-15 21:23:21 UTC  

im going to post PORN AND SPAM

2019-02-15 21:23:40 UTC  

NHAHAHAH

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633428191543298/546079171361898547/9k.png

2019-02-15 21:23:53 UTC  

Oh nO

2019-02-16 04:23:07 UTC  

lol

2019-02-16 04:23:13 UTC  

Wrong channel nigger @Deleted User

2019-02-16 04:23:23 UTC  

no rigth onw

2019-02-17 03:16:04 UTC  

https://www.youtube.com/watch?v=zpdkDZIkMbg

Oy vey homophobia and womans rites!

2019-02-17 03:19:34 UTC  

russias new t-14 armata tank looks epic

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633428191543298/546531126265643039/vdaygeneralrehearsalp2-05.png

2019-02-17 03:19:48 UTC  

Remove Kebab

2019-02-17 03:22:27 UTC  

Russians produce lots of White Christian kids @Deleted User

2019-02-17 03:22:33 UTC  

yes

2019-02-17 03:22:35 UTC  

They are very Christian

2019-02-17 03:22:57 UTC  

Eastern Orthodoxy is very traditional and masculine

2019-02-17 04:07:44 UTC  

Who is this? @Deleted User

2019-02-17 04:08:20 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633428191543298/546543396995727370/unknown.png

2019-02-17 04:08:21 UTC  

pie

2019-02-17 04:08:24 UTC  

Aight