Message from @Bartender

Discord ID: 632278975024070678


2019-10-10 20:57:02 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958391249567744/IMG_20191004_155406.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958391249567745/IMG_20191004_155427.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958391937302566/IMG_20191004_155452.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958392914837504/IMG_20191004_155413.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958392914837506/IMG_20191004_155439.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958393610960896/IMG_20191004_155401.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958394051231841/IMG_20191004_155418.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958394051231842/IMG_20191004_155445.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958394743554048/IMG_20191004_155432.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958394743554049/IMG_20191004_155456.jpg

2019-10-10 20:57:42 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958558581325834/IMG_20191004_155356.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958558581325835/IMG_20191004_155318.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958559222923275/IMG_20191004_155258.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958559222923276/IMG_20191004_155343.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958559902662656/IMG_20191004_155312.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958559902662657/IMG_20191004_155328.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958560468762624/IMG_20191004_155303.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958560468762625/IMG_20191004_155334.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958561391378462/IMG_20191004_155338.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958561391378463/IMG_20191004_155346.jpg

2019-10-10 20:58:12 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958683143897139/IMG_20191004_155207.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958683143897141/IMG_20191004_155245.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958683806466048/IMG_20191004_155153.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958683806466049/IMG_20191004_155149.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958684351594526/IMG_20191004_155223.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958684351594527/IMG_20191004_155217.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958684930670592/IMG_20191004_155202.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958684934864896/IMG_20191004_155227.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958685563879454/IMG_20191004_155230.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958685563879455/IMG_20191004_155236.jpg

2019-10-10 20:58:44 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958818733031434/IMG_20191004_155114.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958818733031435/IMG_20191004_155139.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958819315908624/IMG_20191004_155110.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958819315908626/IMG_20191004_155052.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958819920150588/IMG_20191004_155129.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958820435918848/IMG_20191004_155048.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958820435918849/IMG_20191004_155119.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958821253677066/IMG_20191004_155134.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958821253677069/IMG_20191004_155107.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631958821916639233/IMG_20191004_155123.jpg

2019-10-10 20:59:30 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959012019142666/IMG_20191004_155002.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959012023336960/IMG_20191004_154946.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959012761403412/IMG_20191004_155021.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959012761403413/IMG_20191004_154940.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959013407588352/IMG_20191004_155034.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959013407588353/IMG_20191004_155043.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959014107906070/IMG_20191004_154954.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959014107906073/IMG_20191004_154927.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959014862749706/IMG_20191004_155016.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959014862749707/IMG_20191004_155025.jpg

2019-10-10 20:59:57 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959126804529152/IMG_20191004_154901.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959126804529153/IMG_20191004_154814.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959127417159680/IMG_20191004_154831.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959127903567872/IMG_20191004_154821.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959127903567874/IMG_20191004_154826.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959128444502036/IMG_20191004_154856.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959129325568010/IMG_20191004_154836.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959129325568011/IMG_20191004_154852.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959129992331274/IMG_20191004_154811.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959130474545172/IMG_20191004_154843.jpg

2019-10-10 21:00:24 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959236666195969/IMG_20191004_154801.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959237240684603/IMG_20191004_154750.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959237710315531/IMG_20191004_154805.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959237710315533/IMG_20191004_154741.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959238620741654/IMG_20191004_154715.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959238620741664/IMG_20191004_154726.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959239350419487/IMG_20191004_154755.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959239807467533/IMG_20191004_154729.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959240311046155/IMG_20191004_154721.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959241036529675/IMG_20191004_154711.jpg

2019-10-10 21:00:51 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959352617467924/IMG_20191004_154637.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959352617467925/IMG_20191004_154653.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959353309790246/IMG_20191004_154649.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959353309790250/IMG_20191004_154615.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959353951387648/IMG_20191004_154620.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959353951387649/IMG_20191004_154626.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959354471350294/IMG_20191004_154632.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959354471350295/IMG_20191004_154609.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959355092369412/IMG_20191004_154658.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959355092369413/IMG_20191004_154705.jpg

2019-10-10 21:01:18 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959465133998130/IMG_20191004_154455.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959465133998131/IMG_20191004_154545.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959465624600576/IMG_20191004_154526.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959465624600577/IMG_20191004_154511.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959466392420352/IMG_20191004_154442.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959466392420353/IMG_20191004_154533.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959467117903892/IMG_20191004_154502.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959467117903893/IMG_20191004_154540.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959467679809536/IMG_20191004_154438.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959467679809537/IMG_20191004_154601.jpg

2019-10-10 21:01:40 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959558129975357/IMG_20191004_154407.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959558129975360/IMG_20191004_154206.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959558776160286/IMG_20191004_154414.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959558776160288/IMG_20191004_154419.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959559442923520/IMG_20191004_154359.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959559442923521/IMG_20191004_154355.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959559979663360/IMG_20191004_154346.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959559979663361/IMG_20191004_154234.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959560504213545/IMG_20191004_154215.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959560504213546/IMG_20191004_154223.jpg

2019-10-10 21:02:04 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959658587881483/IMG_20191004_095455.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959659086872576/IMG_20191004_154123.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959659086872577/IMG_20191004_154155.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959659938578442/IMG_20191004_095433.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959659938578444/IMG_20191004_095437.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959660391432202/IMG_20191004_154058.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959660391432207/IMG_20191004_154102.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959661305659405/IMG_20191004_095448.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959661305659407/IMG_20191004_154109.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959662014758912/IMG_20191004_154115.jpg

2019-10-10 21:02:22 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959733481504779/IMG_20191004_095357.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959733481504780/IMG_20191004_095344.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959734102130689/IMG_20191004_095409.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/631959734102130690/IMG_20191004_095420.jpg

2019-10-11 08:12:06 UTC  

@Skaven9391 you currently serving mate ?

2019-10-11 08:30:19 UTC  

Very nice pics

2019-10-11 09:16:44 UTC  

I was one of the first civilians on this boat

2019-10-11 09:17:08 UTC  

It was still busy with trials in simonstown and i got to ride along

2019-10-11 16:34:24 UTC  

Yes I am why you ask

2019-10-11 18:10:34 UTC  

just wondering mate

2019-10-11 18:10:45 UTC  

im waiting to join the SA NAVY so

2019-10-11 18:10:54 UTC  

hopefully ill soon be serving as well

2019-10-11 18:11:09 UTC  
2019-10-17 19:28:17 UTC  

rooikat engine

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/634472774290898944/IMG_20171004_104148-640x480.png

2019-10-17 20:54:31 UTC  

Is that a stikland diesel or is it also denel ? I know the samils had stikland diesels

2019-10-18 10:46:13 UTC  

Soviet Advisor in Angola

2019-10-18 10:46:22 UTC  

Photo from the archive of Belyukin Viktor Aleksandrovich, senior assistant of the hot water supply apparatus in Angola (1986-1989). He died after a serious and prolonged illness in his homeland (October 24, 1989).

2019-10-18 10:46:30 UTC  

Photo from the archive of Tatyana Davydova. Geodetic group of Soviet specialists in Angola

2019-10-18 10:46:41 UTC  

On the roof of the "An-12" house, along with the Cubans, Luanda. Photo by Pavel Balandin (pictured on the far right), Yalta.

2019-10-18 17:30:55 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/634805626509197322/IMG_20191018_192532.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/634805626509197324/IMG_20191018_192701.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/634805627352514565/IMG_20191018_192742.jpg

2019-10-18 18:03:22 UTC  

That first pic is epic

2019-10-27 07:36:03 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917411659481088/1572116849730.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917412582490122/1572117059694.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917412582490123/1572116980395.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917413240864808/1572116197708.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917413240864809/1572115580704.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917413978931230/1572117591221.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917413978931231/1572115986012.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917414524452884/1572115448232.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917414960529408/1572116344625.jpg

2019-10-27 07:36:05 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917421679673356/1572117198729.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917422644625408/1572115519263.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917422644625409/1572115385643.jpg

2019-10-27 07:36:09 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917436603269132/1572117136759.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/637917437244866560/1572117385728.jpg

2019-11-01 04:53:37 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/510514823411531786/639688475423145994/af621b4eb0cb1031784d988c3056cbb8.jpg

2019-11-01 10:50:09 UTC  
2019-11-01 10:50:26 UTC  

Its a really good video to listen to and chill