Message from Renaar in 4th Reich #mlpol


2017-08-03 16:02:20 UTC  

πŸ‘ŒπŸ»

2017-08-03 16:02:27 UTC  

it got at least 20% cooler

2017-08-03 16:02:42 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342698808012046336/trump_voters_comic.png

2017-08-03 16:02:45 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342698818271444992/trump_voters_celestia.png

2017-08-03 16:02:59 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342698875712307200/mpol3.jpg

2017-08-03 16:03:37 UTC  

nice

2017-08-03 16:03:37 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342699036651945994/shehugshesmug5.PNG

2017-08-03 16:03:44 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342699067614298112/simpsonsbushmlpol2.png

2017-08-03 16:03:58 UTC  

<@&296385535532859392> pin this one please

2017-08-03 16:04:21 UTC  

@killer kowalski could you let me mod just <#342541705477881857> at least pls?

Oh god why does this chat exist

2017-08-03 16:04:39 UTC  

I was here since the start

2017-08-03 16:04:45 UTC  

left recently but am back

2017-08-03 16:05:14 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342699444682358794/seals_pp_investigate.png

When shills and reddit invade /pol/ you can always count on weaponized ponies

2017-08-03 16:05:45 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342699573812264960/1491277463653.png

2017-08-03 16:06:13 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342699692213272586/1498347842641.jpg

2017-08-03 16:06:28 UTC  

I need to put love into a webm of it tbh

2017-08-03 16:09:45 UTC  

2017-08-03 16:10:03 UTC  

<@&296385535532859392> thanks fam

I will treat you people like cannon fodder

2017-08-03 16:10:58 UTC  

#nohomo

2017-08-03 16:12:28 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342701263638626304/1496374894839.gif

2017-08-03 16:19:05 UTC  

he really wants to fuck pones?

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342702929716838411/706.png

2017-08-03 16:19:16 UTC  

u are a hypocrite

2017-08-03 16:19:24 UTC  

u fantasize about aj and me every night

2017-08-03 16:20:41 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342703332265295874/full.png

2017-08-03 16:55:02 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/342541705477881857/342711977258254336/13108571_247737295580199_969199985_n.png

>tfw <#342541705477881857> will be more active than <#301107308618842113>