Message from Dindubird in Nationalist Review ๐ŸŽ…๐Ÿป #music-chat


2017-12-15 19:48:13 UTC  

!np

2017-12-15 19:48:23 UTC  

!queue

2017-12-15 19:51:41 UTC  

!skip

2017-12-15 19:53:44 UTC  

!skip

2017-12-15 20:07:36 UTC  

!queue

2017-12-15 20:10:35 UTC  

!play i miss you blink 182

2017-12-15 20:10:44 UTC  

!play i miss you blink 182

2017-12-15 20:13:02 UTC  

!np

2017-12-15 20:15:02 UTC  

!queue

2017-12-15 20:19:48 UTC  

!np

2017-12-15 20:25:47 UTC  

!play abc jackson 5

2017-12-15 20:35:58 UTC  

!queue

2017-12-15 20:36:04 UTC  

!skip

2017-12-15 20:50:09 UTC  

!np

2017-12-15 20:51:45 UTC  

!queue

2017-12-15 20:58:28 UTC  

!queue

2017-12-15 21:12:33 UTC  
2017-12-15 21:17:27 UTC  

!np

2017-12-15 21:18:57 UTC  

!np

2017-12-15 21:22:16 UTC  

!queue

2017-12-15 21:34:33 UTC  

!play december ember

2017-12-15 21:34:55 UTC  

!remove 6

2017-12-15 21:35:16 UTC  

!play naked city bonehead

2017-12-15 21:36:12 UTC  

!queue

2017-12-15 21:36:25 UTC  

!queue

2017-12-15 22:28:57 UTC  

!join