Message from @erebus

Discord ID: 539639235993534488


2019-01-29 02:53:01 UTC

2019-01-29 02:53:01 UTC

Nice try

2019-01-29 02:53:03 UTC

iq

2019-01-29 02:53:07 UTC

she voted for obama

2019-01-29 02:53:07 UTC

Yuhh

2019-01-29 02:53:10 UTC

@KemariaV luv u

2019-01-29 02:53:12 UTC

Vc

2019-01-29 02:53:13 UTC

Vc

2019-01-29 02:53:13 UTC

Vc

2019-01-29 02:53:18 UTC

I can already tell your iq single digits

2019-01-29 02:53:25 UTC

if single digit

2019-01-29 02:53:26 UTC

105

2019-01-29 02:53:28 UTC

2019-01-29 02:53:30 UTC

no s at the ends of digits

2019-01-29 02:53:33 UTC

@Wolf luv u

2019-01-29 02:53:34 UTC

get counted goose fag

2019-01-29 02:53:34 UTC

oh yeah yeah

2019-01-29 02:53:37 UTC

Vc

2019-01-29 02:53:38 UTC

Vc

2019-01-29 02:53:39 UTC

in the single digits

2019-01-29 02:53:39 UTC

Vc

2019-01-29 02:53:43 UTC

0-9

2019-01-29 02:53:44 UTC

doo doo

2019-01-29 02:53:46 UTC

ur head

2019-01-29 02:53:46 UTC

oh yeah yeah

2019-01-29 02:53:47 UTC

smell like

2019-01-29 02:53:48 UTC

multiple numbers

2019-01-29 02:54:03 UTC

Vc

2019-01-29 02:54:04 UTC

Vc

2019-01-29 02:54:05 UTC

Vc

2019-01-29 02:54:07 UTC

stfu

2019-01-29 02:54:09 UTC

shut the fuck up virgin

2019-01-29 02:54:12 UTC

i

2019-01-29 02:54:13 UTC

^

2019-01-29 02:54:21 UTC

GIVE GOOSE OWNER 😡

2019-01-29 02:54:37 UTC

Vc

2019-01-29 02:54:38 UTC

Vc

2019-01-29 02:54:39 UTC

stay woke

2019-01-29 02:54:39 UTC

Vc

2019-01-29 02:54:45 UTC

niggas creepin

2019-01-29 02:54:48 UTC

they gon find u