ϟϟ Meme Jihadist ϟϟ (Discord ID: 233770175537741824), page 1


10 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

2017-04-22 17:11:22 UTC [Anticom #general]  

D̵͖̭͇̫̟͈̱̟̯̽̏ͮͧ̈̇͛̅ͦ̑̅̓̎ͮ͒ͬ̄̂͗Ȇ̋͛ͥͧͪ҉̶͍̣̮͈͈̺̣͚̭͚̮͍̼̀͜͢L̵͙̻͇̣̗̮̱̟̺̋̂̊ͯ̈́ͤ̄͊ͨ̄͐͌͑̍ͦ͢ͅẺ̷͕̳͎̻̳̬̟̬̣͍̞̤̳̫̟̊́͗ͬ̓́͢T̷̜̯͓͍͍̜̖͔̥̥̟͔̲͙̘̃̏̆̃̈́̾̓̂̓̔ͅ ̰̮̣͙̲͍͊́͑̇̃̓̓̅ͭ̌͗ͭͥ̚̕͝ͅT̸̡ͪ̈͑ͣ́̑ͤ̓̈͏̬̲͚̙̠̭̬Hͤ͛́ͧ̔̌̃̊ͩ̈ͫͦ͊͌͟҉͍̝͈̙͎̖̹̥̪͇̻̰̹̤́͜͡I̴̶̧͎̹̼͈̪̞̝̺̪̞̩̳͚̞̎ͦͯ͊̾͊̍̈́͛̓̓ͮͥ͢͡S̵̨͎̳̰͙̱̹͎̉̃͌͛̅̍̊̒ͧ̏̇ͥ̃͗̇͗ͬ͗͢͞

2017-06-11 18:28:10 UTC [Anticom #general]  

what is the process of getting vetted?

2017-06-11 18:29:16 UTC [Anticom #general]  

Oh aight

2017-06-11 18:29:24 UTC [Anticom #general]  

can I have like 5 min?

2017-06-11 18:33:47 UTC [Anticom #general]  

okay im ready

2017-06-11 18:34:38 UTC [Anticom #general]  

@🅱arD hey im ready

2017-06-11 18:34:52 UTC [Anticom #general]  

aight

2017-06-11 18:35:11 UTC [Anticom #general]  

gotcha

2017-06-11 18:49:48 UTC [Anticom #general]  

public chat?

2017-06-11 18:50:19 UTC [Anticom #general]  

aight im in

10 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1