Message from @GamersForTrump

Discord ID: 777002119609450556


2020-11-12 02:19:43 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269969830707250/50195.jpeg

2020-11-12 02:20:03 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270054873759805/50194.jpeg

2020-11-12 02:20:23 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270139506688020/photocollage_202011920122515.jpg

2020-11-12 02:21:00 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270295328620574/IMG_1605146422797.png

2020-11-12 02:21:12 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270342967918592/50209.jpeg

2020-11-12 02:21:27 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270405467111436/20201109_195845.jpg

2020-11-12 02:21:37 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270447331246120/20201109_195918.jpg

2020-11-12 02:53:52 UTC  

Wow even horses πŸ’•πŸ’•πŸ‡ΊπŸ‡²

2020-11-12 02:54:19 UTC  

Yes!! Drafts for Trump! πŸ˜‚

2020-11-12 03:12:24 UTC  

LOL... All animals for Trump! ❀️

2020-11-12 03:26:15 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776286712774000640/photocollage_20201111202424574.jpg

2020-11-13 02:38:20 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776637043308232784/photocollage_2020111219376763.jpg

2020-11-13 15:04:42 UTC  

I like the retro theme for this one πŸ‘

2020-11-13 15:05:27 UTC  

Totally 80s!! Miami Vice πŸ˜‚

2020-11-13 15:28:22 UTC  

lol

2020-11-13 15:38:56 UTC  

It’s out

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776833489785323571/image0.png

2020-11-13 15:49:10 UTC  

Love ACDC!

2020-11-13 16:09:20 UTC  

Me too! Great music from my teen years! πŸ™‚

2020-11-14 02:38:45 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776999538677645322/photocollage_20201113193829391.jpg

2020-11-14 02:48:30 UTC  

9k votes down in Arizona

2020-11-14 02:49:01 UTC  

Hotdiggity!!!

2020-11-14 03:12:17 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/777007976560328724/photocollage_202011132073724.jpg

2020-11-14 03:12:24 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/777008005794889739/photocollage_202011132091495.jpg

2020-11-25 06:09:53 UTC  

He voted red

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/781038934767304744/image0.jpg

2020-11-25 06:09:53 UTC  

way to go @Elvis Presley, you just advanced to level 1 <:magahat:772838503239122984>

2020-11-25 06:09:56 UTC  

Yay

2020-11-25 13:32:13 UTC  

I love it!! Can I put a MAGA hat on him?

2020-11-25 20:50:34 UTC  

Go for it

2020-11-25 20:50:43 UTC  
2020-11-25 22:37:51 UTC  

Will do!!!

2020-11-25 23:31:12 UTC  

Hey @Elvis Presley ! Dogs for Trump!!

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/781300991269142538/photocollage_20201125163035973.jpg

2020-11-25 23:33:07 UTC  

That's a dapper dog 🐢

2020-11-25 23:33:18 UTC  

πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ‡ΊπŸ‡Έ

2020-11-26 04:02:40 UTC  

Yes