Message from @GamersForTrump

Discord ID: 776269376311001129


2020-11-12 02:13:36 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776268430831648788/Screenshot_20201105-2253422.png

2020-11-12 02:13:57 UTC  

See

2020-11-12 02:17:21 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269376235241482/photocollage_20201111191645681.jpg

2020-11-12 02:18:32 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269673024847912/photocollage_202011111295151.jpg

2020-11-12 02:18:44 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269725406855178/IMG_1605118980268.png

2020-11-12 02:19:01 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269794223718420/photocollage_20201111103221357.jpg

2020-11-12 02:19:15 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269851814526996/50204.png

2020-11-12 02:19:28 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269909759098920/IMG_1605116163165.png

2020-11-12 02:19:43 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776269969830707250/50195.jpeg

2020-11-12 02:20:03 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270054873759805/50194.jpeg

2020-11-12 02:20:23 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270139506688020/photocollage_202011920122515.jpg

2020-11-12 02:21:00 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270295328620574/IMG_1605146422797.png

2020-11-12 02:21:12 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270342967918592/50209.jpeg

2020-11-12 02:21:27 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270405467111436/20201109_195845.jpg

2020-11-12 02:21:37 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776270447331246120/20201109_195918.jpg

2020-11-12 02:53:52 UTC  

Wow even horses πŸ’•πŸ’•πŸ‡ΊπŸ‡²

2020-11-12 02:54:19 UTC  

Yes!! Drafts for Trump! πŸ˜‚

2020-11-12 03:12:24 UTC  

LOL... All animals for Trump! ❀️

2020-11-12 03:26:15 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776286712774000640/photocollage_20201111202424574.jpg

2020-11-13 02:38:20 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/776151639374692403/776637043308232784/photocollage_2020111219376763.jpg

2020-11-13 15:04:42 UTC  

I like the retro theme for this one πŸ‘

2020-11-13 15:05:27 UTC  

Totally 80s!! Miami Vice πŸ˜‚

2020-11-13 15:28:22 UTC  

lol