ϟупрeмe (Discord ID: 493538661409882125), page 1


2,160 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/9 | Next

2019-02-02 07:58:09 UTC [Nationalist Union #general]  

2019-02-02 08:07:50 UTC [Nationalist Union #ttv]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/528076791013965863/541167850639982614/BEERENBROCK1.jpg

2019-05-19 17:40:31 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/579725085766713366/unknown.png

2019-05-19 18:09:49 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

stoopid kids dont know gem fuckin retarded

2019-05-21 13:18:04 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

gem just blocked me again for no reason

2019-05-21 20:06:55 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin transgenders

2019-05-21 20:06:57 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

on this server

2019-05-21 20:06:58 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

heil hitler

2019-05-21 20:07:03 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

hitler would have gassed you

2019-05-21 20:07:06 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin transgenders

2019-05-21 20:07:08 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin retards

2019-05-21 20:07:14 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

gem and supreme rule this server now

2019-05-21 20:07:16 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin dumb retards

2019-05-21 20:07:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ban transgender

2019-05-21 20:07:25 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ban gay

!join

!pause

2019-05-21 20:48:53 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

just stfu

2019-05-21 20:49:14 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

are u transgender?

2019-05-21 20:49:32 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin retarded shit

2019-05-21 20:49:52 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

get gassed

2019-05-21 20:50:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

bec you are trans

2019-05-21 20:51:19 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin shit

2019-05-21 20:51:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin dumb motherfucker

2019-05-21 20:51:24 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

get cancer

2019-05-21 20:52:59 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy get banned

2019-05-21 20:53:02 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i will get u banned

2019-05-21 20:53:11 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

kyg will ban your for trans

2019-05-21 20:56:04 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

nah u just make me trow up

2019-05-21 20:56:19 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

transgenders are degenerated

2019-05-21 20:56:31 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is fuckin degenerated to change your sex

2019-05-21 20:56:36 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin retards

2019-05-21 20:56:44 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

WTF IS THIS SHIT

2019-05-21 20:56:59 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

this server was supposed to be a natsoc/fascist server

2019-05-21 20:59:06 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fascist trans?!!!!!!!!

2019-05-21 20:59:12 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

HAHAHAHAHAHAH

2019-05-21 20:59:56 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fascist trans

2019-05-21 20:59:57 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

wtf

2019-05-21 21:00:02 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

2019 be like

2019-05-21 21:00:20 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

2020 communist nazis?!

2019-05-21 21:01:50 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fascist transgenders...

2019-05-21 21:05:16 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i spit on your face

2019-05-21 21:11:08 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

bec hitler wouldnt be okay with that

2019-05-21 21:11:17 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

and mussolini aswell

2019-05-21 21:11:35 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

bec gays and lesbians were put in labor camps

2019-05-21 21:11:46 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

so trans would have send too

2019-05-21 21:13:04 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao when u were a male and trans to a girl and than u like boys u are fuckin gay to me

2019-05-21 21:13:17 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

beeing trans is even more degenerate than beeing homosexual

2019-05-21 21:13:27 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

nah you are a guy with a pussy

2019-05-21 21:13:32 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

thats is fuckin retarded

2019-05-21 21:13:34 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

you are not a girl

2019-05-21 21:13:42 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

you are a guys with a cut off dick

2019-05-21 21:13:53 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is

2019-05-21 21:14:02 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao

2019-05-21 21:14:18 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

that shit is retarded

2019-05-21 21:14:32 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

a man with a dick thinking he is a girl and likes girls wtf

2019-05-21 21:14:35 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

wtf is this shit

2019-05-21 21:14:47 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

that kinda lesbian

2019-05-21 21:15:07 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

hahahaah

2019-05-21 21:15:15 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

hitler sucked eva braun pussy

2019-05-21 21:15:26 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

bec it is not supposed to be like that

2019-05-21 21:15:52 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

humanity is supposed to further not retarded

2019-05-21 21:16:08 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

nah lmao

2019-05-21 21:16:18 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

exepting trans and gay rights is not going further

2019-05-21 21:16:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is fuckin retarded

2019-05-21 21:16:39 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

bec it is a mental illness

2019-05-21 21:16:52 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

yeah bec they deserve it

2019-05-21 21:17:06 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

stfu irish

2019-05-21 21:17:18 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

stfu

2019-05-21 21:18:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy is fuckin retarded

2019-05-21 21:18:52 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lets get into the labor camp

2019-05-21 21:19:00 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

work 16 hours a day

2019-05-21 21:19:23 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy 16 hours work and 8 hours sleep

2019-05-21 21:19:29 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

welcome to the deathcamp

2019-05-21 21:19:57 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

nah they are not but transgenders are

2019-05-21 21:20:36 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy with girl voice and a dick

2019-05-21 21:20:54 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao

2019-05-21 21:23:16 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy stfu why did kyg give u role?!

2019-05-21 21:23:39 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

that shit is retarded i need to talk to kyg

2019-05-21 21:23:47 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/580506050172813313/754.jpg

2019-05-21 21:24:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy nice nude of you

2019-05-21 21:24:47 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

are u retarded irish

2019-05-21 21:25:40 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is but since a few years it is getting retarded with those transgenders

2019-05-21 21:26:18 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

more and more people getting retarded and cut off their dicks

2019-05-21 21:27:58 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao

2019-05-21 21:28:11 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy just listen, you are a fuckin transgender

2019-05-21 21:28:14 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

why dont u just stfu

2019-05-21 21:36:14 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

😃

2019-05-21 21:36:25 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy fuckin shit

2019-05-21 21:36:31 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin retarded hist

2019-05-21 21:40:03 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

hitler good

2019-05-21 21:40:31 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy fuckin shitty trans nigga

2019-05-21 21:40:54 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

nah

2019-05-21 21:41:20 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy you are a fuckin disgrace

2019-05-21 21:41:35 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

your mom should have swollowed you

2019-05-21 21:41:39 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

or aborted you

2019-05-21 21:42:07 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao you are transgender

2019-05-21 21:42:11 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

no one likes u

2019-05-21 21:44:46 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

wait wtf

2019-05-21 21:44:51 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

you have a dick

2019-05-21 21:44:53 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

and a bf

2019-05-21 21:45:00 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

that shit is so fuckin degen

2019-05-21 21:47:30 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i hate 2019

2019-05-21 21:47:37 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

why cant i have been born in 1920 or something

2019-05-21 21:48:08 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

our world is getting more and more degen

2019-05-21 21:48:37 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i dont care

2019-05-21 21:48:51 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i rather die than accepting trans rights

2019-05-21 21:49:09 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

yeah i rly am

2019-05-21 21:49:17 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i would change with my grandfather

2019-05-21 21:50:07 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it doesnt me but it will affect my kids and my grandkids they will have to deal with this shit soon

2019-05-21 21:50:16 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

more and more people are getting trans or gay

2019-05-21 21:50:21 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is a fuckin disgrace

2019-05-21 21:51:42 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is german

2019-05-21 21:51:56 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

in english is says there are more and more trans students

2019-05-21 21:53:18 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

heil hitler

2019-05-21 21:53:26 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

du schwuchtl transe

2019-05-21 21:53:32 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

heil hitler ihr verfickten untermenschen

2019-05-21 21:54:20 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy u know what happen to you when you are from russia?

2019-05-21 21:54:43 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy join vc

2019-05-21 21:55:13 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ok

2019-05-21 21:55:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

wtf coconut that shit is degen too

2019-05-21 22:09:27 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

gute nacht und heil hitler

2019-05-21 22:09:40 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

schauze judenschwein

2019-05-21 22:09:57 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/580517667874799637/video.mov

2019-05-23 18:02:43 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

listy getting fucked by russians

2019-05-23 18:03:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

wtf

2019-05-23 18:04:25 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

hhüenenschenckel join

2019-05-23 18:46:03 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is hüenenschenckel666

2019-05-23 18:49:38 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

it is the girl

2019-05-23 18:49:40 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

from pic

2019-05-23 18:49:41 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

nude

2019-05-23 18:49:42 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

and video

2019-05-23 18:51:47 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/581192571976548412/754.jpg

2019-05-25 15:28:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

heil hitler ihr schwuchteln

Lmao fuck who

2019-05-26 20:58:41 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

this is some girl on this server

2019-05-26 21:12:52 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuck muslims

2019-06-01 14:57:36 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin retards

2019-06-01 14:57:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

why does scuubust this nigga get stuff and i am not lel

2019-06-01 14:57:50 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

<:ThinkingPepe:552577932699238400>

2019-06-01 14:58:01 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

you mom

2019-06-01 15:01:16 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuck hungary it once was a austrian colony HAHAHAHA

2019-06-01 15:01:35 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/584396132776673333/10527010.225000093_Hitler_addressing_supporters_by_H_O_Hoyer.png

2019-06-01 15:33:18 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

stfu

2019-06-01 15:34:05 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

american fascist servers are cringe lmao they cant even say a german sentence without beeing retard lmao

2019-06-01 15:34:09 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin americans

2019-06-02 19:14:48 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@DeletedUser join vc

2019-06-02 21:03:17 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao beeing american is retarded at all, doesnt matter if you are communist or fascist

2019-06-02 21:03:28 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

if u r american your race is mixed like a dogshit

2019-06-02 21:03:40 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@DeletedUser join vc

2019-06-02 21:04:11 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao thats nothing against a typical white american

2019-06-02 21:04:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

even the niggers arent degenerated like white americans

2019-06-02 21:04:58 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

americans are like 10% french 30% irish 20% british 20% german and so on...

2019-06-02 21:05:01 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin retarded shit

2019-06-02 21:06:24 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ned kelly what is your idiology?

2019-06-02 21:07:59 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@𝐇𝐀𝐀𝐈'𝐙 🏴 wonna play? add me... BIG PAPA GEM

2019-06-02 21:21:10 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ned kelly fuckin retarded

2019-06-02 21:21:15 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i bet you are a virgin

2019-06-02 21:21:32 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i mean u talk bullshit in fascist dc server

2019-06-02 21:22:11 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i mean you consider yourself as a communist... thats like beeing a transgender... i imagine that you are something that you are not

2019-06-02 21:22:34 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

that shit is fuckin retarded and i hope you loose both hands so you cant post shit on dc

2019-06-02 21:23:56 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ned kelly stfu virgin

2019-06-02 21:23:59 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

<:Virgin:552578568060796937>

2019-06-02 21:24:13 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao

2019-06-02 21:26:21 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ned kelly is just a stupid virgin lmao

2019-06-02 21:26:33 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

internet gangster

2019-06-02 21:26:36 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

keyboard gangster

2019-06-02 21:26:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

sitting behind his nokia phone

2019-06-02 21:27:17 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

you are online on your phone

2019-06-04 20:46:56 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

Foto von marc.dorsch

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/585570207565742081/IMG-20190113-WA0015.jpg

2019-06-04 20:55:19 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ned kelly your mother just got gassed

2019-06-04 20:55:26 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

retard

2019-06-04 20:55:40 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

irish ned kelly stfu degenerated retard

2019-06-04 20:55:44 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

AHAHAHAHA

2019-06-04 20:55:51 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

HAAHAHAHA NED KELLY HAS NO MOTHER

2019-06-04 20:58:40 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

lmao atleast i have a mother

2019-06-04 21:25:09 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/585579824823664671/artworks-000281709428-uakp9x-t500x500.png

2019-06-04 21:26:08 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i hate transgenders

2019-06-04 21:26:09 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

and muslims

2019-06-04 21:28:34 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ich muss kotzen

2019-06-04 21:28:54 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

ned kelly this is what your stupid idiology stands for

2019-06-04 21:28:55 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

fuckin retard

2019-06-05 20:23:31 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

Stfu

2019-06-05 20:24:18 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

Stfu

2019-06-05 21:13:27 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@everyone

2019-06-05 21:13:39 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@everyone listy is a fuckin transgender

2019-06-05 21:16:57 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

PHAHAHA

2019-06-05 21:17:02 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

Fuckin gays

2019-06-05 21:17:50 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

I miss the old server... the times where soup, kyg, gem and me were in vc and trolling around

2019-06-05 21:18:09 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

Now lock at this server... transgenders are admins...

2019-06-05 21:18:43 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

U havent been on the old server stfu

2019-06-05 21:19:23 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

Just stfu

2019-06-07 07:52:27 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/586462462614700032/IMG_20190607_092433_836.jpg

2019-07-02 20:50:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

i see no difference

2019-07-02 21:52:21 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/595733522287951882/VID_20190504_203736525.mp4

2019-07-19 19:44:33 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

heil hitler fuck refugees and niggas and jews and communists

2019-07-20 07:32:57 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@Deleted User get cancer

2019-07-21 19:32:10 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

Yes

2019-07-21 19:49:44 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@Kyger jude

2019-07-21 19:50:39 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@Kyger Sugi pula zigan

2019-07-21 19:52:24 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@Kyger son of a bitch

2019-07-21 20:08:46 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

6,25

2019-07-21 20:10:34 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/602593276901720117/willie_robertson_new_1050x700.png

2019-07-21 20:11:43 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/602593565847191562/3535212.png

2019-07-21 20:14:22 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/602594232166907934/video.mov

2019-07-28 16:36:33 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@Ned Kelly hitler should have exterminated your entire family faggot

2019-08-02 11:21:05 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

the right one is my grandfather 😉

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606808690103681027/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.34_1.jpeg

2019-08-02 11:21:32 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

my grandfathers best friend 😉

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606808801995390990/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.33_1.jpeg

2019-08-02 11:22:06 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606808944089759754/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.34_3.jpeg

2019-08-02 11:22:11 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606808964386258954/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.34.jpeg

2019-08-02 11:22:20 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606809004563234816/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.33_2.jpeg

2019-08-02 11:22:24 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606809021348839424/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.33_3.jpeg

2019-08-02 11:22:26 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606809028194074624/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.33.jpeg

2019-08-02 11:22:29 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606809041347280897/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.34_2.jpeg

2019-08-02 11:22:29 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606809040840032257/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.34_1.jpeg

2019-08-02 11:22:29 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

all my family members 😉

2019-08-02 11:22:32 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

niggers 😉

2019-08-02 11:22:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

they killed jews, commies and "volksschädlinge" 😉

2019-08-02 15:07:36 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@🍭 Decay 🎃 i hope u get cancer and your family dies in a car accident ;(

2019-08-02 15:12:44 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

@fumez i spit my cum 1000km into your pussy

2019-08-02 16:25:10 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

yeah all of my family but he had dark hair

2019-08-02 16:25:16 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

my grandmother was blond

2019-08-02 16:28:06 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

stfu retard

2019-08-02 16:28:13 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #degeneral]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/578350904403689480/606885982826135562/NEGEV.mp4

2019-08-03 21:34:34 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607325466524647464/Groceries.gif

2019-08-03 21:35:49 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607325781051310086/ImageServer.png

2019-08-03 21:39:40 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607326749663035403/syria-refugee-welcome-center.jpg

2019-08-03 21:42:59 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607327583893192730/video_4.mov

2019-08-03 21:44:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607328030075125761/9b69edb66328bbe56049de537fef7ddf.jpg

2019-08-03 21:49:26 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607329205952446464/NEGEV.mp4

2019-08-03 21:50:08 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607329381592858664/DnC_-_Fire_Emblem_1_1.mp4

2019-08-03 21:51:37 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607329757373399061/9k.png

2019-08-03 21:52:54 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

goy

2019-08-03 21:54:00 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607330353564090369/fucking-romania-xenophobes-hungarians-on-internet-in-a-nutshell-alin-1637533.png

2019-08-03 21:56:45 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

vediu of me

2019-08-03 21:56:48 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607331059776094227/VID_20190504_203736525.mp4

2019-08-03 22:46:04 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607343459774365709/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.33_1.jpeg

2019-08-03 22:48:53 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607344165684248576/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.34.jpeg

2019-08-03 22:49:39 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607344360970911754/Buchenwald_Prisoners_83718.png

2019-08-03 22:51:34 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607344841994666017/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.33.jpeg

2019-08-03 22:51:41 UTC [𝙏𝙃𝙐𝙇𝙀 #vc-text]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/572516017951997952/607344873464528907/WhatsApp_Image_2019-08-01_at_16.25.34_2.jpeg

2,160 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/9 | Next