Message from Crab Core (CA) in Anticom #general


2017-07-04 17:28:51 UTC  

@Crusading Ah, a true American

2017-07-04 17:36:33 UTC  

HAPPY INDEPENDENCE DAY BOIS

2017-07-04 17:40:44 UTC  

WOOOOOO

2017-07-04 17:40:51 UTC  

?

2017-07-04 17:42:38 UTC  

wanna get vetted Nicholas?

2017-07-04 17:42:43 UTC  

ur name isn't green

2017-07-04 17:43:55 UTC  

In 20 minutes (2:00 PM EST) i'll be free to talk

2017-07-04 17:44:12 UTC  

sounds good

2017-07-04 17:59:00 UTC  

USA

2017-07-04 17:59:03 UTC  

USA

2017-07-04 17:59:06 UTC  

USA

2017-07-04 18:01:48 UTC  

I'm ready whenever you are @Ḁ̢̧̡̝̭̀̓̇̈̑yeExEye

2017-07-04 18:05:28 UTC  

The USA is the only country that matters

2017-07-04 18:05:42 UTC  

History didn't even exist until 1776

2017-07-04 18:06:44 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331858384309452801/america-boner.gif

2017-07-04 18:07:15 UTC  

lol

2017-07-04 18:07:32 UTC  

Y can't I post images here

2017-07-04 18:07:53 UTC  

Neither can I crab.

2017-07-04 18:08:02 UTC  

Reeee

2017-07-04 18:08:26 UTC  

Reeeyyyyyy

2017-07-04 18:08:34 UTC  

try now

2017-07-04 18:09:05 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331858974817124353/image.jpg

2017-07-04 18:09:08 UTC  

Sweet

2017-07-04 18:09:16 UTC  

Pepe =best mod

2017-07-04 18:09:17 UTC  

Works now

2017-07-04 18:19:20 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861556533133313/basedgooksugarmama.jpg

2017-07-04 18:19:29 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861591458971648/nuttinprsonlyall.png

2017-07-04 18:19:33 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861608680783876/Cq4sZeWWcAALCi9.jpg

2017-07-04 18:19:50 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861679274983425/eJwFwckNwyAQAMBeKADYg8vNRAgj7MgOCNavKL1n5queealNHSJjbcbs5yp97npJn7lV3XpvV83jXLr022SRXI67fmQZDDFwpBQS.jpg

2017-07-04 18:20:05 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861742411972609/basedgoogfugblm.jpg

2017-07-04 18:20:11 UTC  

lol

2017-07-04 18:20:17 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861792999342091/roofkorean.jpg

2017-07-04 18:20:32 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861855788335111/gloriafortis.jpg

2017-07-04 18:20:36 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861874553389056/eyJ1cmwiOiJodHRwczovL2Rpc2NvcmQuc3RvcmFnZS5nb29nbGVhcGlzLmNvbS9hdHRhY2htZW50cy8yNzg3NDgzOTc5NDU2MTg0.jpg

2017-07-04 18:20:43 UTC  

Is he a roof korean

2017-07-04 18:20:47 UTC  

Truly the most based of the googs

2017-07-04 18:20:49 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861928173371403/gook.png

2017-07-04 18:20:58 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331861967083929601/eJwNzMENwyAMAMBdGABDIBiyTIUIgrRJjbDzqrp7ewPcR93zVJvqIoM3gP3gQnPXLDRzq7oRtbPmcbAudEEWyaVf9S0MC0b00SVM.jpg

2017-07-04 18:21:10 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/331862015490654219/youvsme.jpg