Message from Pirate in Scale brigade #general


2018-11-24 07:18:49 UTC  

Let’s go

2018-11-24 07:18:51 UTC  

niggas blacklisting anything

2018-11-24 07:18:57 UTC  

__w__hitey

2018-11-24 07:19:00 UTC  

Yup

2018-11-24 07:19:01 UTC  

<:YEET:437238618608762900>

2018-11-24 07:19:05 UTC  

H'witey

2018-11-24 07:19:23 UTC  

Big oof

2018-11-24 07:19:24 UTC  

Videre praeteritus nox?

2018-11-24 07:19:27 UTC  

What am I at

2018-11-24 07:19:31 UTC  

Like five?

2018-11-24 07:19:34 UTC  

Is W hitey blacklisted?

2018-11-24 07:19:45 UTC  

yetihw

2018-11-24 07:19:49 UTC  

__whit__**e**y

2018-11-24 07:19:50 UTC  

succ me

2018-11-24 07:19:56 UTC  

whitey

2018-11-24 07:19:57 UTC  

Album?

2018-11-24 07:19:58 UTC  

ha

2018-11-24 07:19:59 UTC  

fuk u

2018-11-24 07:20:03 UTC  

!!!!

2018-11-24 07:20:06 UTC  

Boi

2018-11-24 07:20:12 UTC  

why @Tea

2018-11-24 07:20:13 UTC  

Why hendo why

2018-11-24 07:20:21 UTC  

That cleared that up

2018-11-24 07:20:25 UTC  

Volo videre asinus

2018-11-24 07:20:27 UTC  

oh no he dun did it

2018-11-24 07:20:27 UTC  

**__wh__**it**ey**

2018-11-24 07:20:37 UTC  

Whitėy

2018-11-24 07:20:39 UTC  

i feel like theres not that many posting rn

2018-11-24 07:20:47 UTC  

wahitee

2018-11-24 07:20:49 UTC  

I’m watching ethnic cleansing

2018-11-24 07:20:51 UTC  

The fuck beo

2018-11-24 07:20:52 UTC  

Whîtey

2018-11-24 07:20:55 UTC  

W
H
I
T
E
Y

2018-11-24 07:21:00 UTC  

**__blanco__**

2018-11-24 07:21:01 UTC  

It’s pretty chill

2018-11-24 07:21:02 UTC  

I'm just trying to jo rq

2018-11-24 07:21:23 UTC  

why did i even get kicked that time

2018-11-24 07:21:27 UTC  

Lol

2018-11-24 07:21:38 UTC  

yEET

2018-11-24 07:21:42 UTC  

Welp

2018-11-24 07:21:51 UTC  

Yeetery