Message from B0rGs1o54 in The quick brown fox jumps over the lazy borg #memes-humor


2018-12-02 07:32:04 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/518690804852850688/1525502289516.jpg

2018-12-02 07:32:11 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/518690831641739265/1531741018863.png

2018-12-02 07:35:38 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/518691701406171146/8U4maA1.jpg

2018-12-02 07:36:09 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/518691831438114826/g_day.jpg

2018-12-02 10:18:01 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/518732566467969024/a978c10a0a9f7558.jpg

2018-12-02 20:01:56 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/518879515397718024/1543711715655.png

2018-12-02 20:07:38 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/518880948864024576/stormtrooper.gif

2018-12-08 08:40:49 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/520882431872598046/09c3387d9c7dbb9acc6f43f9b333c1ad94a3c95378c961f8d0e276573c5f41b1.png

2018-12-08 08:44:58 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/520883478817144832/38de14ea0c5274e1e8ddc26d609cc7eb9588415cc5b532dcfc225e5069485509.jpg

2018-12-09 19:54:51 UTC  

Thanks for these

2018-12-09 20:01:06 UTC  

I have more @CoogiCornrows

2018-12-09 20:01:46 UTC  

Dump those mofos

2018-12-09 20:02:00 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/521416243958513675/nazi-jews-1-550x504.jpg

2018-12-09 20:02:07 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/521416274572738561/JewYiddishWordsGoyimMeme.jpg

2018-12-09 20:03:00 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/521416495729737728/IMG_20161106_115356-1.jpg

2018-12-09 20:05:45 UTC  

Thanks again borg

2018-12-09 20:07:22 UTC  

👌🏻

2018-12-10 00:41:41 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/521486630612107274/i9uh6shy29321.jpg

2018-12-10 20:58:27 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/521792838888062976/qw3reerwertwretrt.png

2018-12-21 21:54:01 UTC  

M Y A R M Y

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/525793088971603968/1545292430681.png

2018-12-21 21:54:20 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/525793171339214848/1531784492057.png

2018-12-21 21:54:56 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/525793320623144970/kappa.JPG

2018-12-21 21:55:16 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/525793404521676810/1538546228197.jpg

2018-12-23 01:04:40 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/526203457804173323/image0.png

2018-12-24 16:09:40 UTC  

2018-12-24 16:10:04 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518633313976713227/526793695807406080/1509215510521.png

2018-12-25 16:10:30 UTC  

@everyone PENIS

2018-12-25 18:04:14 UTC  

degenerate

2018-12-25 18:05:05 UTC  
2018-12-25 18:05:07 UTC  
2018-12-25 18:05:31 UTC  

can you drown

2018-12-25 18:05:39 UTC  
2018-12-25 18:05:45 UTC  
2018-12-25 18:05:49 UTC  

No englisu

2018-12-25 18:05:51 UTC  

Hello

2018-12-25 18:05:52 UTC  

Yes

2018-12-25 18:05:56 UTC  

stop

2018-12-25 18:06:07 UTC  

Its opposite day

2018-12-25 18:06:09 UTC  
2018-12-25 18:06:14 UTC  

don't stop