Message from Rythm in The Right Server #commands


2018-03-11 22:11:33 UTC  

2018-03-11 22:12:11 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `ะงั‚ะพ ะขะฐะบะพะต ะžัะตะฝัŒ ะฎั€ะธะน ะจะตะฒั‡ัƒะบ`

2018-03-11 22:12:11 UTC  

2018-03-11 22:18:58 UTC  

2018-03-11 22:20:27 UTC  

This isn't even the all time classic, Bad Goys.

2018-03-11 22:30:00 UTC  

t!rank

2018-03-11 22:30:00 UTC  

๐Ÿ“ | **Server rank card for Billy Joel**

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/422521606091440148/rank.png

2018-03-11 23:01:30 UTC  

โŒ **You have to be in a voice channel to use this command.**

2018-03-11 23:03:18 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=FXY3ioldV38`

2018-03-11 23:03:19 UTC  

2018-03-11 23:03:19 UTC  

**Playing** ๐ŸŽถ `Acrassicauda - Message from Baghdad` - Now!

2018-03-11 23:07:29 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=ALyaO3_nR5Y`

2018-03-11 23:07:29 UTC  

2018-03-11 23:07:29 UTC  

**Playing** ๐ŸŽถ `Acrassicauda - Massacre (remastered)` - Now!

2018-03-11 23:12:27 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=6GKFnwanS1I`

2018-03-11 23:12:27 UTC  

2018-03-11 23:13:21 UTC  

2018-03-11 23:13:50 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=b3-5916EsI4`

2018-03-11 23:13:50 UTC  

2018-03-11 23:14:08 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=VD3gdgNq-G0`

2018-03-11 23:14:08 UTC  

2018-03-11 23:14:24 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=8IXj3QAX_14`

2018-03-11 23:14:24 UTC  

2018-03-11 23:17:11 UTC  

2018-03-11 23:19:22 UTC  

!play caravan palace lone digger

2018-03-11 23:19:22 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `caravan palace lone digger`

2018-03-11 23:19:23 UTC  

2018-03-11 23:19:38 UTC  

!play ram ranch remix

2018-03-11 23:19:38 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `ram ranch remix`

2018-03-11 23:19:39 UTC  

2018-03-11 23:20:29 UTC  

!skip

2018-03-11 23:20:29 UTC  

**Skipping?** (1/8 people)

2018-03-11 23:20:47 UTC  

!skip

2018-03-11 23:20:48 UTC  

โฉ ***Skipped*** ๐Ÿ‘