Message from santa br没l茅e 2 in Nationalist Review 馃巺馃徎 #music-chat


2017-12-06 04:48:12 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** 馃攷 `https://www.youtube.com/watch?v=kR0gOEyK6Tg`

2017-12-06 04:48:13 UTC  

**Playing** 馃幎 `Neil Cicierega - Crocodile Chop` - Now!

2017-12-06 04:52:26 UTC  
2017-12-06 04:52:26 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** 馃攷 `https://youtu.be/PGrxHO-B2TY`

2017-12-06 04:52:26 UTC  

**Playing** 馃幎 `The British Grenadiers fife and drum` - Now!

2017-12-06 04:52:51 UTC  

bring back the safety playlist

2017-12-06 04:52:52 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** 馃攷 `King 810 ALpha and omega`

2017-12-06 04:52:52 UTC  

!play King 810 ALpha and omega

2017-12-06 04:52:53 UTC  

2017-12-06 04:57:35 UTC  
2017-12-06 04:57:35 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** 馃攷 `https://youtu.be/yZNtYmdZ-4c`

2017-12-06 04:57:36 UTC  

2017-12-06 05:00:05 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** 馃攷 `https://www.youtube.com/watch?v=eSGu55BpDVo`

2017-12-06 05:00:06 UTC  

2017-12-06 05:06:35 UTC  
2017-12-06 05:06:35 UTC  

**Playing** 馃幎 `Igorrr - Viande` - Now!

2017-12-06 05:06:35 UTC  

鉁 **Enqueued `11` songs**

2017-12-06 05:09:37 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:37 UTC  

鈴 ***Skipped*** 馃憤

2017-12-06 05:09:37 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:37 UTC  

鈴 ***Skipped*** 馃憤

2017-12-06 05:09:38 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:38 UTC  

鈴 ***Skipped*** 馃憤

2017-12-06 05:09:39 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:41 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:41 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:42 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:43 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:43 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:49 UTC  

stupid bot

2017-12-06 05:09:51 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:51 UTC  

鈴 ***Skipped*** 馃憤

2017-12-06 05:09:55 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:55 UTC  

鈴 ***Skipped*** 馃憤

2017-12-06 05:09:58 UTC  

!skip

2017-12-06 05:09:58 UTC  

鈴 ***Skipped*** 馃憤

2017-12-06 05:09:59 UTC  

!skip

2017-12-06 05:10:00 UTC  

鈴 ***Skipped*** 馃憤