BadJoJokes (Discord ID: 182043901627072512), page 1


299 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/2 | Next

2016-12-07 07:52:33 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Welcome my good man

2016-12-07 07:56:01 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Whale cum

2016-12-07 11:01:09 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Hey

2016-12-07 11:01:25 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

This discord is ded

2016-12-07 11:54:18 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I only talk to seamen

2016-12-07 12:10:08 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh hey tanooki

2016-12-07 12:10:17 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You're the best mod 👌

2016-12-07 12:30:30 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh shit partnered already

2016-12-07 15:50:22 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

A discord server

2016-12-07 15:50:30 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

For JonTron

2016-12-07 15:50:41 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Are you a sailor btw?

2016-12-09 11:26:02 UTC [/r/JonTron Official #span]  2016-12-10 18:17:50 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh hey Grant

2016-12-10 18:17:54 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You're best mod

2016-12-10 18:18:17 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm not gäns

2016-12-10 18:18:23 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

This other nerd is

2016-12-10 18:18:33 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh hey tanooki

2016-12-10 18:18:37 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You're best mod

2016-12-10 18:19:02 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

To be fair I called tanooki best mod a few days ago

2016-12-10 18:19:26 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

No you are not best mod jay

2016-12-10 18:19:33 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You're the worst mod

2016-12-10 18:20:43 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

u r very gay GOTEM xd

2016-12-10 18:21:09 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

That's most things keem

2016-12-10 18:22:02 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Everything is gay when grant is involved

2016-12-10 18:39:14 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

If you say GrantVsZombies the bot should say "is gay"

2016-12-10 18:43:17 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Gabe vs ghouls

2016-12-10 18:45:52 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You're giving me an erection jay

2016-12-10 18:46:12 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh hey aleks

2016-12-10 18:47:32 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

<:EggplantTron:255782510871576576> Jesus

2016-12-10 18:50:13 UTC [/r/JonTron Official #span]  

<:jon1:255796386388246528> <:jon2:255796403610189824>
<:jon3:255796424531378176> <:jon4:255796447260180480>

2016-12-10 18:52:31 UTC [/r/JonTron Official #span]  

he is a ghoul

2016-12-10 18:54:48 UTC [/r/JonTron Official #span]  

I overuse the word ghoul

2016-12-10 18:54:59 UTC [/r/JonTron Official #span]  

It's just such a great word

2016-12-10 18:55:31 UTC [/r/JonTron Official #span]  

**ghoul**

2016-12-10 18:58:09 UTC [/r/JonTron Official #span]  

Ghööł

2016-12-10 18:58:17 UTC [/r/JonTron Official #span]  

oop

2016-12-10 19:00:01 UTC [/r/JonTron Official #span]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/248125784051548161/257219891591905280/image.jpg

2016-12-10 19:01:05 UTC [/r/JonTron Official #span]  

.

2016-12-10 19:01:42 UTC [/r/JonTron Official #span]  

nice

2016-12-10 19:02:25 UTC [/r/JonTron Official #span]  

it's cool to be a ghoul

2016-12-10 19:05:22 UTC [/r/JonTron Official #span]  

ǵ̸̬̙̱͕̕h̵͖̘͓o̧̭̮͍̤̟͙̯͔u͏̷̧̼̰̤l̩̠͚̜͕̯̕͠ͅ

2016-12-10 19:05:40 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Welcome my good man

2016-12-10 19:06:19 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

WHALECUM MY GOOD MAN. Be sure to check the Announcements for any information and the rules, any sensible questions direct to us, the Helpers, Mod, or Admins. Ty and happy shitposting!

2016-12-10 19:31:37 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Is kissanime actually ded?

2016-12-10 19:31:52 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Is that a ghoul of some sort?

2016-12-10 19:31:59 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Same

2016-12-10 19:32:43 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'd download but my computer is borked

2016-12-10 19:33:28 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm also mrewtaatrds

2016-12-10 19:45:50 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You not rhymes with ghoul?

2016-12-10 19:45:55 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Grant is a gay fool

2016-12-10 19:46:26 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

:(((((

2016-12-10 19:46:38 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Yes

2016-12-10 19:47:31 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

That's Spanish not Chinese silly goose

2016-12-10 19:50:27 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

muda muda?

2016-12-10 19:59:27 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Bee movie but the meme is dead

2016-12-10 20:20:47 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

No way that isn't ironic

2016-12-10 20:20:53 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Also the JoJo music

2016-12-10 20:21:01 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

👌

2016-12-10 20:33:18 UTC [/r/JonTron Official #span]  

ghoul?

2016-12-10 20:33:22 UTC [/r/JonTron Official #span]  

ghoul

2016-12-10 20:33:40 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

eggy

2016-12-10 20:52:27 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Ye?

2016-12-10 20:52:43 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

What

2016-12-10 20:52:58 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

fuk u

2016-12-10 20:56:16 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

+gaydar

2016-12-10 20:56:33 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

+t gaydar me

2016-12-10 20:56:57 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

+t gaydar

2016-12-10 20:57:11 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm at least 30% gayer

2016-12-10 20:57:26 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Is what I would say if I was grant

2016-12-10 20:57:58 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

LIES

2016-12-10 20:58:11 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

this is rigged

2016-12-10 20:58:46 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

+t gaydar 42

2016-12-10 20:59:13 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Yeah <#247870631041826816> would be better suited

2016-12-10 20:59:34 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t gaydar bots

2016-12-10 21:03:17 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t gaydar Psychicpebbles

2016-12-10 21:03:30 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

rip

2016-12-10 21:03:41 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

We killed it

2016-12-10 21:04:31 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t furrydar

2016-12-10 21:06:11 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t gaydar psychicpebbles

2016-12-10 21:06:16 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

tru

2016-12-10 21:07:17 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+furrydar

2016-12-10 21:07:27 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t furrydar

2016-12-11 18:46:58 UTC [/r/JonTron Official #serious]  

There's another server?

2016-12-11 18:47:37 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Does Grant is gay?

2016-12-11 18:49:13 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I am suing you

2016-12-11 18:49:27 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

what?

2016-12-11 18:49:33 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Why is this a thing

2016-12-11 18:49:36 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Help me

2016-12-11 18:50:27 UTC [/r/JonTron Official #serious]  

Oh ok

2016-12-11 18:55:05 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You are doing me a confuse

2016-12-11 19:35:32 UTC [/r/JonTron Official #serious]  

Oh I think I went there once

2016-12-11 19:51:00 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Nice

2016-12-11 19:51:11 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

It got it right this time

2016-12-11 19:51:51 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh hey msp

2016-12-11 19:51:55 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You're the best mod

2016-12-11 19:53:47 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Huh

2016-12-11 19:53:58 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm already friends with you on discord

2016-12-11 19:54:19 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Ohhhhh

2016-12-11 19:57:27 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Ghouls

2016-12-11 21:29:32 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Ban

2016-12-11 21:32:29 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

A guy was spamming racial slurs and what not

2016-12-12 15:29:22 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

If you wanna be a villain number one

2016-12-12 15:42:29 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t howblackis @BadJoJokes

2016-12-13 14:59:41 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Tesco? Isn't that a gas station or something

2016-12-13 15:00:10 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Ahh

2016-12-13 15:00:15 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Are you in a tesco

2016-12-13 15:23:49 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t avy

2016-12-13 15:24:00 UTC [/r/JonTron Official #bots]  
2016-12-13 15:24:10 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

Ahat

2016-12-13 15:24:13 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

Wjat

2016-12-13 15:24:15 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

What

2016-12-13 16:09:11 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Invite me

2016-12-13 16:09:16 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

To rare puppers

2016-12-13 16:19:49 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

+t howgayis @BadJoJokes

2016-12-13 16:19:53 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Shit

2016-12-13 16:21:13 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Very

Voice is lit

Ok

2016-12-13 18:16:41 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t gaydar brownie

2016-12-13 18:18:47 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

nice

2016-12-13 18:22:22 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t howgayis collier

2016-12-13 18:32:46 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Welcome

2016-12-13 18:44:46 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

smh

2016-12-13 18:45:06 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

you unswood bastard

2016-12-13 18:45:17 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t swoodscore

2016-12-13 18:45:23 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

HAH

2016-12-13 18:49:33 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

Dang you're one percent better

2016-12-13 18:57:14 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

Dang

2016-12-13 18:59:44 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

what

2016-12-13 19:01:25 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

They probably won't

2016-12-15 20:33:50 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Why is that picture that spoo.py posted blank?

2016-12-15 20:35:42 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

It's a bad joke

2016-12-15 20:38:59 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

That's grants rank

2016-12-15 20:39:20 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

How do you rank up here

2016-12-15 20:39:33 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Is it automatic

2016-12-15 20:40:34 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I know

2016-12-15 20:40:51 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm just wondering if it's automatic or manual

2016-12-15 20:51:08 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

rip bot

2016-12-18 23:11:25 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

baghett

2016-12-19 09:57:21 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t swordscore

2016-12-19 09:57:35 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

heck

2016-12-19 09:57:38 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t swoodscore

2016-12-19 10:20:54 UTC [/r/JonTron Official #span]  

heck

2016-12-23 13:47:57 UTC [/r/JonTron Official #span]  

Oh no

2016-12-23 13:48:02 UTC [/r/JonTron Official #span]  

Is that a real thing

2016-12-23 13:48:12 UTC [/r/JonTron Official #span]  

Please tell me it isn't

2016-12-23 13:50:25 UTC [/r/JonTron Official #span]  

Fucking app-venture

2016-12-23 13:50:49 UTC [/r/JonTron Official #span]  

🔫

2016-12-23 15:09:34 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+changeavy

2016-12-23 15:10:23 UTC [/r/JonTron Official #art]  

Great art man

2016-12-25 23:17:34 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

o

2016-12-25 23:18:16 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

What happened

2016-12-25 23:18:20 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm confused

2016-12-25 23:19:06 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

No that would be a spoiler

2016-12-25 23:20:18 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Bye o/

2016-12-25 23:21:23 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

ebin xd

2017-01-01 08:06:28 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

ITS ONLY ELEVEN

2017-01-01 08:07:35 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Happy New Years even tho it's 11am

2017-01-01 08:08:05 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

California doesn't exist

2017-01-01 08:08:14 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

North coast best coast

2017-01-01 08:09:22 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Alaska time zone best

2017-01-02 00:37:53 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

https://cdn.discordapp.com/attachments/248125784051548161/265277454816378881/image.jpg

2017-01-02 00:38:05 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:38:16 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:38:44 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:38:47 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:38:52 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:38:57 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:01 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:05 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:09 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:12 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:29 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:35 UTC [/r/JonTron Official #span]  

how small can it get

2017-01-02 00:39:39 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:43 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:47 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:39:56 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:40:00 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:40:06 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:40:10 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-02 00:40:14 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

2017-01-13 20:15:18 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

wew

2017-01-13 20:15:42 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Traps are the only good hentai category

2017-01-13 20:16:01 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

It's not gay if you wash your hands afterwards

2017-01-13 20:16:55 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

That is not true

2017-01-13 20:17:01 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I washed my hands

2017-01-13 20:18:03 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

no u

2017-01-13 20:21:39 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Degenerate

2017-01-13 20:21:47 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

You disgust me

2017-01-13 20:22:48 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Ban this sick fuck

2017-01-13 20:43:48 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I saw a video

2017-01-13 20:44:10 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I saw your post

2017-01-14 15:16:24 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+t thicc

2017-01-14 15:46:37 UTC [/r/JonTron Official #games]  

I couldn't get into mass effect 1 but I loved 2 and enjoyed 3 until that ending

2017-01-14 16:34:46 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Welcome

2017-01-14 16:35:51 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

So how are you doing my good lad

2017-01-14 16:36:21 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I am also doing thank you

2017-01-14 16:48:01 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Hey elf monster

2017-01-14 16:50:01 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

water u sum kina weeb????

2017-01-14 17:02:06 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Welcome

2017-01-14 17:02:09 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Get fucked

2017-01-15 09:46:40 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

<:GoodMorning:246168104877555712> good morning

2017-01-15 09:47:05 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

It's almost midnight but still

2017-01-15 09:47:47 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Wait it's almost 1 I mean

2017-01-15 09:48:00 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Can I have a purple name

2017-01-15 09:48:10 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Time zones don't exist

2017-01-15 09:48:30 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

It's a myth by the government trying to hide that the earth is flat

2017-01-15 09:50:10 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh yeah don't they think the sun is like a spotlight

2017-01-15 09:51:43 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

How does that work

2017-01-15 09:56:31 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

how'd you do that

2017-01-15 09:56:43 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

ye

2017-01-15 09:57:11 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+i BadJoJokes

2017-01-15 09:57:22 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

oops

2017-01-15 09:57:27 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

+i

2017-01-15 09:59:25 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

.

2017-01-15 09:59:27 UTC [/r/JonTron Official #bots]  

ty

2017-01-15 10:01:15 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Nice

2017-01-15 10:01:25 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm only a part time weeb

2017-01-15 10:02:25 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

yes

2017-01-15 10:02:27 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

boo

2017-01-15 10:02:43 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I'm the #1 ghoul

2017-01-15 10:03:22 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Nobody

2017-01-15 10:05:13 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

No I am the number 1 ghoul meaning I am the best ghoul

2017-01-15 10:05:21 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

But I am also the only ghoul

2017-01-15 10:06:11 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I love lego man

2017-01-15 10:06:18 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Don't have much

2017-01-15 10:06:45 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Ye

2017-01-15 10:07:35 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I used to have a lot of older Star Wars logos but I was young and dumb so I busted them all

2017-01-15 10:07:49 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I want that ghost busters set

2017-01-15 10:08:07 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

the car is also really good

2017-01-15 10:08:28 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Yes

2017-01-15 10:09:15 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I wanna get that new Bateman set with kite man just because of kite man

2017-01-15 10:12:44 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Oh yeah that looks nice

2017-01-15 10:14:02 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I think I'm gonna get that imperial shuttle

2017-01-15 10:14:45 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Yeah

2017-01-15 10:15:27 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Best droid

2017-01-15 10:50:58 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Welcome

2017-01-15 11:48:10 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

doot

2017-01-15 12:01:57 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Welcome

2017-01-15 16:43:33 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

hgu

2017-01-15 17:02:09 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

uwu what's this

2017-01-15 17:09:13 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

I am the most north west you can be

2017-01-15 17:09:49 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

wow rude

2017-01-16 09:10:57 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Do it

2017-01-16 09:46:55 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

do it

2017-01-16 09:47:18 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Did he actually do it

2017-01-16 09:48:01 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

Absolutely mental

2017-01-16 16:26:58 UTC [/r/JonTron Official #joneral]  

e

2017-01-17 09:03:27 UTC [/r/JonTron Official #span]  

+magik

299 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/2 | Next